Øraker Skole

Printervenlig versionSend til en ven

Øraker SkoleØraker skole er en ungdomsskole med 349 elever og 43 ansatte. Skolen ligger vest i Oslo, bydel Ullern. Vi er en skole i stadig vekst, og både ansatte og elever gleder seg over våre nye, flotte lokaler som sto innflytningsklare i februar 2006. Vi jobber for å bli en skole der våre mål og planer integreres med nye fysiske omgivelser. Dette er en stor utfordring!

Organisering
Øraker skole er organisert i team med to team per trinn (team AB og team CD). Hvert team har tre kontaktlærergrupper på rundt 20 elever. Elevene har enten undervisning i disse gruppene eller i grupper som består av 1 og ½ kontaktlærergruppe (30 elever).

Ny skole
1.februar 2006 flyttet både elever og lærere inn i ny skole. Nye Øraker har ikke tradisjonelle klasserom, men grupperom, basearealer og større formidlingsrom. Vi har lagt opp til mer fleksibilitet gjennom innføring av "fagtid" der lærerne kan legge inn lengre fagøkter og kurs.

IKT satsing og InnsIKT
Våren 2005 ble Øraker skole med i prosjektet InnsIKT IV. Dette innebærer en betydelig satsing på IKT. Det ble opprettet en IKT prosjektgruppe på skolen. Denne gruppa jobbet med oppfølging av prosjektet og støtte for elever og lærerne i deres kompetanseutvikling. Gjennom prosjektet har vi fått midler til mye nytt datautstyr, men også til kompetanseheving i form av eksterne kurstilbud. Høsten 2005 startet vi opp et kompetanseløft for skolens lærere med kompetansekartlegginger og nivådifferensiert opplæring. Kompetanseheving hos skolens elever er i oppstart dette skoleåret. Du kan lese mer om InnsIKT under IKT i hovedmenyen.

Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet i Oslo kommune er også i gang på Øraker. De nye læreplanene er tatt i bruk denne høsten på skolens 8. og 9. trinn. Det fokuseres på de grunnleggende ferdighetene (å kunne lese, skrive, regne og digital kompetanse) i alle fag. Vi har utarbeidet en strategiplan som tar for seg de områdene skolen bør jobbe ekstra med i forhold til kunnskapsløftet. Fokus for denne perioden er IKT, tilpasset opplæring og elevmedvirkning. Styrking av både elever og læreres kompetanse er viktig for å nå målene i kunnskapsløftet og dette vil vi jobbe med. I tråd med hovedmålsetninger i kunnskapsløftet skal vi evaluere egen virksomhet i større grad enn før.

Se også

Øraker skoles hjemmeside

Senest opdateret 22-10-2012